Podmienky používania stránok Tpoint

1. Súhlas so spracovaním osobných údajov

Týmto udeľujem spoločnosti MEDICAL TRIBUNE CZ, s. r. o., so sídlom na Třebohostická 564/9, Praha 10, PSČ 100 00, IČ: 26158299, zapísanej v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 75454, (ďalej len „Správca”), súhlas so spracovaním mojich osobných údajov, a to v rámci nižšie uvedených podmienok:

1. Osobné údaje, ktoré budú spracovávané:

 • meno a priezvisko,
 • poštová adresa,
 • e-mailová adresa,
 • telefonický kontakt,
 • ostatné údaje vyplývajúce z obchodného vzťahu.

2. Účelom spracovania osobných údajov je:

 • Posielanie obchodných ponúk Správcu
 • Posielanie informácií a pozvánok na akcie organizované Správcom
 • Posielanie marketingových oznámení
 • Posielanie ponúk predplatného

3. Doba spracovávania osobných údajov:

Dva roky od udelenia súhlasu alebo podľa zákonnej lehoty vyplývajúcej z obchodného vzťahu.

4. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám:

Správca vyhlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a nebudú poskytnuté žiadnej tretej osobe. Výnimku predstavujú dopravcovia, ktorým sú osobné údaje kupujúcich odovzdávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný na doručenie tovaru, a ďalej spracovatelia, ktorými môžu byť:

 • Prepravné spoločnosti v prípade posielania nakúpeného tovaru prostredníctvom nich,
 • Česká pošta, s.p., v prípade posielania nakúpeného tovaru prostredníctvom nej,
 • Poskytovatelia softvéru a webhostingu,
 • Správca webových stránok,
 • Prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľných softvérov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnosti Správca nevyužíva.

Tieto spoločnosti vystupujú v úlohe „Spracovateľa“ a riadia sa štandardami spoločnosti MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. ako „Správca“.

5. Spracovanie údajov:

Spracovanie údajov prebieha manuálne (zadávanie údajov, oprava podľa žiadosti Dotknutej osoby).
Spracovanie údajov prebieha automaticky (posielanie informácií a obchodných ponúk podľa rozdelenia podľa kategórií záujmov).

6. Odvolanie súhlasu

Odvolať súhlas je možné buď v plnom rozsahu (ak je to možné urobiť a poskytnutie informácií Dotknutej osobe nepodlieha obchodnému vzťahu alebo nejde o potenciálny obchodný vzťah v záujme jasne vyjadrenom od Dotknutej osoby), alebo jeho jednotlivé časti.
Súhlas je možné odvolať písomnou formou, kde bude jednoznačne špecifikovaný rozsah odvolania súhlasu.

7. Vyjadrenie súhlasu s poskytnutím osobných údajov na tieto účely:

 • Posielanie marketingových oznámení
 • Posielanie informácií o akciách organizovaných spoločnosťou
 • Posielanie obchodných ponúk
 • Posielanie ponúk predplatného

Dotknutá osoba vyhlasuje, že bola Správcom riadne poučená o spracovaní a ochrane osobných údajov*, že vyššie uvedené osobné údaje sú presné a pravdivé a sú Správcovi poskytnuté dobrovoľne.

*Poučenie Dotknutej osoby

Správca týmto v súlade s ustanovením čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (ďalej len „Nariadenie”), informuje, že:

 • osobné údaje Dotknutej osoby budú spracovávané na základe jeho slobodného súhlasu, a to v rámci vyššie uvedených podmienok,
 • dôvodom poskytnutia osobných údajov Dotknutej osoby je záujem Dotknutej osoby o posielanie ponúk a ďalších informácií Správcu, ktoré by bez poskytnutia týchto údajov nebolo možné,
 • Správca nevymenoval poverenca na ochranu osobných údajov,
 • Využitie ďalšej strany ako „Spracovateľa“ je nutné výhradne v prípadoch doručenia objednaného tovaru a Dotknutá osoba je s tým plne uzrozumená,
 • Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje Dotknutej osoby do tretích krajín alebo iným než vyššie uvedeným tretím osobám,
 • Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, právo požadovať od Správcu prístup k svojim osobných údajom, ich opravu alebo výmaz, poprípade obmedzenie spracovania a vzniesť námietku voči spracovaniu, má právo na prenos týchto údajov k inému správcovi, aj právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, ak si myslí, že Správca pri spracovaní jeho osobných údajov postupuje v rozpore s Nariadením.

2. Informácie o spracovaní osobných údajov

MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o., so sídlom na Třebohostická 564/9, 100 00 Praha 10, IČO: 26158299, zapísaná vo verejnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 213108 (ďalej len „Správca“), v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o osobných údajoch) (ďalej len „Nariadenie“) spracováva nasledujúce osobné údaje:

Spracovávané údaje vyplývajúce z obchodného vzťahu

 • meno a priezvisko
 • e-mailová adresa
 • fakturačná adresa
 • telefónne číslo
 • názov firmy
 • IČO, DIČ
 • číslo bankového účtu a kód banky
 • adresa dodania
 • ID platby v prípade platby online

Tieto údaje budú spracované za účelom identifikácie zmluvných strán a plnenia zmluvy a ďalej za účelom evidencie zmluvy a budúceho prípadného uplatnenia a obrany práv a povinností zmluvných strán. Toto umožňuje článok 6 ods. 1 písm. b) až f) Nariadenia. E-mailová adresa môže byť spracovávaná za účelom zaradenia do databázy na zasielanie obchodných oznámení (podľa § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb., o službách informačnej spoločnosti). Tieto oznámenia sa môžu týkať jedine obdobného tovaru a kedykoľvek je možné odhlásiť sa z ich odberu – zaslaním listu na adresu Správcu alebo e-mailom.

Osobné údaje budú spracovávané za vyššie uvedeným účelom počas trvania zmluvného vzťahu a ďalej v nutnom rozsahu počas 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu, ak nepožaduje iný právny predpis dlhšie uchovávanie zmluvnej dokumentácie.

Správca vyhlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a nebudú poskytnuté do tretích krajín. V prípade zapojenia tretej osoby je vždy s touto osobou uzatvorená „Spracovateľská zmluva“ zaručujúca ochranu osobných údajov na úrovni „Správcu.“

Osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím osobám, ktoré zaisťujú dokončenie obchodného vzťahu:

 • Prepravné spoločnosti
 • Česká pošta, s.p.
 • Poskytovatelia softvéru a webhostingu
 • Správca webových stránok
 • Prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľných softvérov, služieb a aplikácií

Dotknutá osoba je poučená a má právo:

 • požadovať informáciu o rozsahu spracovávaných údajov a o ich správnosti
 • na aktualizáciu osobných údajov
 • vyžiadať si prístup k týmto údajom
 • požadovať obmedzenie spracovania (odvolať súhlas v plnom alebo čiastočnom rozsahu, a to buď e-mailom alebo písomne na adresu Správcu)
 • požadovať výmaz týchto osobných údajov. Správca výmaz vykoná, ak to nie je v rozpore s právnymi predpismi alebo jeho oprávnenými záujmami,
 • na prenos údajov
 • požadovať ‎výpis spracovávaný‎ch osobných údajov
 • v prípade spracovania vykonávaného na základe oprávneného záujmu Správcu podľa čl. 6 ods. 1. písm. f) Nariadenia vzniesť námietku proti spracovávaniu
 • podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov a má právo na účinnú súdnu ochranu, ak predpokladá, že jeho práva boli podľa Nariadenia porušené v dôsledku spracovania jeho osobných údajov v rozpore s Nariadením.

MEDICAL TRIBUNE CZ, 24. 05. 2018.

3. Dohoda o používaní internetových stránok Tpoint (www.tevapoint.sk)

 1. Používaním, resp. vstupom na internetové stránky Tpoint – www.tevapoint.sk (ďalej len „stránky“) uzatvárate dohodu o užívaní stránok (ďalej len „dohoda“) so spoločnosťou MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. (ďalej len MEDICAL TRIBUNE CZ), so sídlom Třebohostická 564/9, Strašnice, 100 00 Praha 10, Česká republika, IČO: 26158299, zapísanou v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka č. 75454. Spoločnosť MEDICAL TRIBUNE CZ nezodpovedá za nesprávne použitie alebo nesprávnu interpretáciu tu prezentovaných informácií.
 2. Stránky sú určené len osobám oprávneným predpisovať alebo vydávať lieky alebo zdravotnícke pomôcky (ďalej len „Odborná verejnosť“) v súlade s ustanovením § 8 ods. 2 písm. b) Zákona o reklame. Stránky nie sú určené pre verejnosť v zmysle ustanovenia § 8 ods. 2 písm. a) Zákona o reklame a viaže sa na ne právny režim ustanovenia § 8 ods. 5 písm. b) Zákona o reklame. Prečítajte si prosím všetky ustanovenia dohody o používaní stránok. Ak nepatríte do zákonom vymedzenej skupiny Odbornej verejnosti alebo s niektorým z ustanovení tejto dohody o používaní nesúhlasíte, nie ste oprávnení vstúpiť na tieto stránky. Zriaďovateľ ani prevádzkovateľ týchto stránok nie je zodpovedný za prípadnú škodu či porušenie zákona vyplývajúce z porušenia predchádzajúcej vety, s čím vyjadrujete súhlas používaním stránok.
 3. Obsahom stránok sú odborné články, informácie o odborných akciách a odkazy na iné odborné stránky či organizácie. Internetové stránky sú databázou podľa § 130 a nasl. zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov. Akékoľvek nakladanie s autorskými právami sa riadi týmto zákonom. Autorské práva k textom a článkom v plnej miere prináležia ich autorom a/alebo nositeľom majetkových práv k autorským dielam. Osobitné právo k databáze prináleží zhotoviteľovi databázy podľa zákona.
 4. Všetky reklamné a propagačné informácie sú určené iba Odbornej verejnosti. Reklamné informácie v akýchkoľvek zákonných formách sú viditeľne odlíšené od nereklamného obsahu stránok, sú zostavené tak, aby bolo jednoznačné, že informácie sú reklamou, a sú plne v súlade so zákonom č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o reklame“).
 5. Stránky obsahujú aj odkazy na odborné weby iných prevádzkovateľov. Spoločnosť MEDICAL TRIBUNE CZ v žiadnom rozsahu nezodpovedá za obsah týchto odkazovaných stránok.
 6. Spoločnosť MEDICAL TRIBUNE CZ si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a prístupu k týmto stránkam. K plánovaným zásadným zmenám obsahu a k zmenám používania stránok bude vždy pripojený dátum zmeny.

 

MEDICAL TRIBUNE CZ, dňa 1. 8. 2017