Cookies

Náš web potrebuje na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti váš súhlas. Súhlas vyjadríte kliknutím na tlačidlo "OK". Viac informácií
Svoj súhlas môžete odmietnuť tu.

Právne aktuality

Má lekáreň ako zamestnávateľ povinnosť akceptovať „paragraf“ zamestnanca ako jeho osobnú prekážku v práci?

8. 3. 2023

Zákonník práce rozlišuje viacero situácií, ktoré predstavujú prekážku v práci na strane zamestnanca – čas, kedy zamestnanec nemôže vykonávať svoju prácu. Jednou z najčastejších prekážok je absolvovanie vyšetrenia/ošetrenia zamestnancom alebo sprevádzanie jeho rodinného príslušníka v zdravotníckom zariadení v pracovnom čase. Je lekáreň ako zamestnávateľ povinná akceptovať takúto osobnú prekážku v práci na strane zamestnanca? Na koľko dní pracovného voľna z dôvodu potreby ošetrenia má zamestnanec nárok? V najbližších riadkoch si povieme viac o tzv. paragrafe a o tom, za akých podmienok ho zamestnanec môže využiť 

DRUHY PREKÁŽOK V PRÁCI NA STRANE ZAMESTNANCA

Zákonník práce (z. č. 311/2001 Z.z.) vymedzuje prekážky na strane zamestnanca (§ 136 až § 141 Zákonníka práce) a prekážky na strane zamestnávateľa (§ 142 Zákonníka práce). V prípade situácií na strane zamestnanca, ktoré zamestnancovi neumožňujú vykonávať prácu, Zákonník práce pamätá najmä na prekážky:

 • z dôvodu verejného záujmu – napr. na výkon verejnej funkcie, odborovej funkcie a pod.
 • z dôvodu absolvovania povinných lekárskych prehliadok, účasti na rekondičnom pobyte a pod.
 • z dôvodu dobrovoľníckej činnosti
 • z dôvodu plnenia dobrovoľnej vojenskej prípravy a plnenia brannej povinnosti
 • z dôvodu zvyšovanie kvalifikácie
 • z dôvodu potreby ošetrenia alebo vyšetrenia, sprevádzania rodinného príslušníka na vyšetrení
 • z dôvodu úmrtia alebo iných rodinných situácií a pod.

KEDY MÔŽE ZAMESTNANEC VYUŽIŤ „PARAGRAF“?

„Paragraf“ predstavuje slangové označenie osobnej prekážky v práci na strane zamestnanca z dôvodu potreby absolvovania vyšetrenia alebo ošetrenia zamestnanca v zdravotníckom zariadení (§ 141 ods. 2 písm. a) Zákonníka práce). Ide o najčastejšiu prekážku v práci na strane zamestnanca, kedy je zamestnanec oprávnený na návštevu lekára, pričom mu bude poskytnutá aj náhrada mzdy, samozrejme, ale iba za splnenia zákonných podmienok. Okrem potreby vyšetrenia/ošetrenia samotného zamestnanca, je „paragraf“ zamestnancami využívaný aj na sprevádzanie rodinného príslušníka na vyšetrení v zdravotníckom zariadení (§ 141 ods. 2 písm. c) bod 1 Zákonníka práce). Aké zákonné podmienky však pre jeho využitie platia?

NA KOĽKO DNÍ PRACOVNÉHO VOĽNA Z DÔVODU VYŠETRENIA/SPREVÁDZANIA RODINNÉHO PRÍSLUŠNÍKA MÁ ZAMESTNANEC NÁROK?

V zmysle Zákonníka práce je možné „paragraf“ využiť v dvoch situáciách, a to:

 • ak si ošetrenie/vyšetrenie vyžaduje priamo zamestnanec alebo
 • ak si ošetrenie/vyšetrenie vyžaduje rodinný príslušník zamestnanca, ktorého bude zamestnanec sprevádzať.

Z hľadiska rozsahu pracovného voľna v prípade osobnej prekážky na strane zamestnanca z dôvodu nevyhnutnosti absolvovania ošetrenia/vyšetrenia zamestnanca alebo sprevádzania rodinného príslušníka, Zákonník práce priznáva:

 • 7 dní za kalendárny rok na absolvovanie vyšetrenia/ošetrenia zamestnanca a ďalších
 • 7 dní za kalendárny rok v prípade sprevádzania rodinného príslušníka na ošetrení/vyšetrení.

Za využitie „paragrafu“ v zákonnom rozsahu a za splnenia zákonných podmienok jeho použitia patrí zamestnancovi nárok na náhradu mzdy.

MUSÍ ZAMESTNÁVATEĽ „PARAGRAF“ AKCEPTOVAŤ?

Akceptovanie „paragrafu“ je Zákonníkom práce koncipované ako povinnosť zamestnávateľa. V tomto smere je však povinnosť zamestnávateľa akceptovať „paragraf“ naviazaná na splnenie zákonných podmienok zamestnancom pre jeho uplatnenie.

Zamestnávateľ je teda povinný akceptovať „paragraf“ zamestnanca, ak:

 • zamestnanec požiadal zamestnávateľa o poskytnutie pracovného voľna včas, ak o potrebe ošetrenia/vyšetrenia vedel zamestnanec vopred,
 • ide o ošetrenie/vyšetrenie zamestnanca na nevyhnutne potrebný čas (čas, kedy reálne vyšetrenie bolo vykonané), resp. sprevádzanie rodinného príslušníka na ošetrení na nevyhnutne potrebný čas,
 • ošetrenie/vyšetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,
 • zamestnanec predloží zamestnávateľovi potvrdenie zdravotníckeho zariadenia o absolvovaní ošetrenia/vyšetrenia.

Vyššie spomenuté podmienky, predstavujú atribúty využitia „paragrafu“ zamestnancom v súlade so Zákonníkom práce.

JE MOŽNÉ VYUŽIŤ „PARAGRAF“ NAD RÁMEC ZÁKONNÉHO ROZSAHU POČTU DNÍ?

Aj keď Zákonník práce jasne vymedzuje počet dní pracovného voľna, na ktoré ma zamestnanec v prípade využitia „paragrafu“ nárok, je možné ísť aj nad rámec tohto zákonného rozsahu. Čiže v prípade, ak si zamestnanec vyčerpá svojich 7 dní na ošetrenie/vyšetrenie, zamestnávateľ mu poskytne aj ďalšie voľno na nevyhnutne potrebný čas, ak potrebuje absolvovať vyšetrenie/ošetrenie v zdravotníckom zariadení. V danom prípade však zamestnancovi nebude patriť nárok na náhradu mzdy (§ 141 ods. 2 písm. a) bod 2 Zákonníka práce) za poskytnutie pracovného voľna nad rámec 7 dní v kalendárnom roku.

V prípade sprevádzania rodinného príslušníka Zákonník práce neupravuje situáciu, kedy zamestnávateľ poskytne pracovné voľno zamestnancovi za účelom sprevádzania rodinného príslušníka nad rámec 7 dní v kalendárnom roku. Ísť nad zákonný rámec počtu dní pracovného voľna (aj keď bez nároku na náhradu mzdy) je preto podľa nášho názoru možné len v prípade „paragrafu“ využitého priamo na ošetrenie/vyšetrenie zamestnanca, nie na sprevádzanie rodinného príslušníka na ošetrení/vyšetrení.

autori: Mgr. Lenka Kavarniková, JUDr. Tomáš Husovský – h&h PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o., www.medipravnik.sk