Cookies

Náš web potrebuje na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti váš súhlas. Súhlas vyjadríte kliknutím na tlačidlo "OK". Viac informácií
Svoj súhlas môžete odmietnuť tu.

podmienky

Podmienky používania stránok a užívateľského účtu

Tento dokument Podmienky používania stránok a užívateľského účtu (ďalej len "Podmienky") slúži na poskytnutie všetkých potrebných informácií o podmienkach využívania webových stránok www.tevapoint.sk a užívateľského účtu Tpoint (ďalej len "Tpoint").

Prehliadaním Tpoint a prípadne vytvorením a užívaním užívateľského účtu, ktorý na tieto Podmienky odkazuje, vyhlasujete, že ste sa s Podmienkami zoznámil(a), rozumiete im a súhlasíte s nimi. Zároveň vyhlasujete, že ste osobou oprávnenou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky (ďalej len "Odborník") v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o reklame").

1. OBSAH

2. Prevádzkovateľ

3. Účel a povaha Tpoint

4. Užívateľský účet

5. Záverečné ustanovenia

2. Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom Tpoint je spoločnosť MEDICAL TRIBUNE CZ, sro, IČO: 26158299, sídlom Radlická 901/37, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, oddiel C, vložka 75454 (ďalej len "MEDICAL TRIBUNE CZ") .

Kontaktné údaje MEDICAL TRIBUNE CZ sú nasledovné:

- Poštou: MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o., Radlická 901/37, 150 00 Praha 5

- Elektronicky:  info@tribune.cz 

- Telefonicky: +420 733 625 9087

3. Účel a povaha Tpoint

Tpoint sú určené výlučne len Odborníkom podľa § 8 ods. 2 písm. b) Zákona o reklame, ktorí sú oprávnení predpisovať a vydávať lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny. Táto odborná sekcia nie je určená širokej laickej verejnosti. Prečítajte si prosím všetky ustanovenia týchto Podmienok. Pokiaľ nepatríte pod zákonom vymedzenú skupinu Odborníkov alebo s niektorým z ustanovení Podmienok nesúhlasíte, prosíme nevyužívajte Tpoint, a ani užívateľský účet. Zriaďovateľ či prevádzkovateľ týchto stránok nenesie zodpovednosť za prípadnú škodu či porušenie Zákona o reklame, vyplývajúce z porušenia predchádzajúcej vety.

MEDICAL TRIBUNE CZ výslovne vyhlasuje, že obsahom odbornej sekcie sú informácie určené pre odbornú verejnosť – Odborníkov, ako sú definovaní vyššie. Obsahom odbornej sekcie sú odborné články, informácie o odborných akciách a odkazy na iné odborné stránky či organizácie. Stránka je databázou podľa § 130 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len "autorský zákon"). Akékoľvek nakladanie s autorskými právami sa spravuje týmto zákonom. Autorské práva k informáciám a článkom patria ich autorom či vykonávateľom takýchto autorských práv a zhotoviteľovi alebo prevádzkovateľovi databázy, a to v súlade s platnými právnymi predpismi. Tpoint neslúži na podnecovanie smerujúce k podpore predpisovania, vydávania, predaja alebo spotreby liekov. Ak sú v texte akokoľvek nepriamo či náznakom spomenuté konkrétne liečivá alebo lieky, je tak urobené iba z informačných dôvodov.

Všetky reklamné a propagačné informácie sú určené iba Odborníkom. Reklamné informácie v akýchkoľvek zákonných formách sú viditeľne odlíšené od nereklamného obsahu odbornej sekcie a sú plne v súlade so Zákonom o reklame.


Odborná sekcia obsahuje aj odkazy na odborné internetové stránky iných zriaďovateľov. Spoločnosť MEDICAL TRIBUNE CZ v žiadnom rozsahu neručí za obsah týchto odkazovaných stránok.

4. Užívateľský účet

Užívateľský účet Tpoint (ďalej len "účet") je zriadený úspešnou registráciou potvrdenou spoločnosťou MEDICAL TRIBUNE CZ.

Účelom účtu je možnosť pravidelne využívať nasledujúce funkcie:

- Možnosť pravidelne využívať kurzy a vzdelávanie, ktoré sú aktuálne k dispozícii. Kurzy sú poskytované formou e-learningu, sú akreditované - viac informácií tu.

- Prístup do sekcie My Tpoint - Moja lekáreň, kde možno nájsť dôležité informácie, ako si pomôcť plniť plán a dosiahnuť navýšenie bonusu.

Užívateľ účtu sa jeho zriadením zaväzuje dodržiavať tieto Podmienky a berie na vedomie informácie o spracúvaní osobných údajov dostupné  tu.

Užívateľ účtu je povinný pri registrácii zadať pravdivé údaje a spoločnosti MEDICAL TRIBUNE CZ bezodkladne oznámiť akékoľvek prípadné zmeny.

Spoločnosť MEDICAL TRIBUNE CZ je oprávnená kedykoľvek program užívateľských účtov zrušiť, zmeniť alebo previesť na iný účet.

Účet je vytvorený na dobu neurčitú s tým, že užívateľ účtu je oprávnený účet kedykoľvek zrušiť. Postup pre zrušenie účtu je nasledovný:

- Užívateľ účtu klikne na "deaktivovať účet" priamo vo svojom profile,

- Užívateľ účtu sa na nás obráti so žiadosťou o zrušenie účtu na e-mail info@tribune.cz 

Možnosti zrušenia účtu zo strany MEDICAL TRIBUNE CZ sú nasledovné:

- MEDICAL TRIBUNE CZ je oprávnená užívateľskú sekcii kedykoľvek úplne zrušiť, čím dôjde k zániku účtov;

- MEDICAL TRIBUNE CZ je oprávnená účet zrušiť, ak dôjde k porušeniu týchto Podmienok, konanie v rozpore s dobrými mravmi alebo k obchádzaniu týchto Podmienok;

- MEDICAL TRIBUNE CZ je oprávnená zrušiť zjavne duplicitné účty.

Užívateľ účtu je povinný dodržiavať tieto Podmienky, rovnako ako podmienky uvedené v dokumentoch na ne nadväzujúcich, vyhotovených spoločnosťou MEDICAL TRIBUNE CZ.

Akékoľvek prejavy, rokovania alebo iná komunikácia užívateľa v súvislosti s jeho účtom nesmie svojou formou alebo obsahom akýmkoľvek spôsobom porušovať či ohrozovať všeobecne uznávané pravidlá spoločenskej morálky, občianskeho spolužitia, dobré mravy alebo všeobecne záväzné právne predpisy, ani obsahovať náboženský alebo politický podtext. Súčasne tieto nesmú mať vulgárny, rasistický alebo iný všeobecne neprijateľný obsah komunikácie.

Užívateľ účtu je povinný chrániť prístupové údaje k svojmu účtu, neposkytovať ich, a ani inak ich nesprístupňovať tretím osobám.

Užívateľ účtu je povinný konať tak, aby nedošlo v súvislosti s jeho účtom (vrátane jeho prejavov, rokovaní alebo inej komunikácie) k porušeniu práv tretích osôb (najmä práv autorských, licenčných a podobne).

Užívateľ účtu nie je oprávnený akokoľvek ďalej šíriť obsah Tpoint.

Práva na prístup do účtu sú neprenosné a nemôžu byť predmetom dedičského práva.

Spoločnosť MEDICAL TRIBUNE CZ nie je zodpovedná za akékoľvek technické problémy vzniknuté pri prenose údajov elektronickými prostriedkami.

Za užívateľa účtu sa v prípade pochybností považuje osoba, ktorá spoločnosti MEDICAL TRIBUNE CZ preukáže, že oprávnene disponuje e-mailovou adresou uvedenou pri registrácii.

Spoločnosť MEDICAL TRIBUNE CZ nie je zodpovedná za prípadné škody ani ujmy, ktoré by užívateľom účtu mohli vzniknúť v súvislosti s užívaním účtu a/alebo nástrojov v rámci účtu.

Účasť na jednotlivých nástrojoch/sekciách v rámci účtu, ani prípadné vyhlásené odmeny z toho plynúce, nie je možné vymáhať právnou cestou, ani alternatívne plniť v peniazoch. Spoločnosť MEDICAL TRIBUNE CZ je oprávnená obmedziť možnosť účasti užívateľov účtov na jednotlivých aktivitách, podujatiach, výhodách atď.

MEDICAL TRIBUNE CZ si vyhradzuje právo rozhodnúť všetky sporné otázky týkajúce sa účtov podľa vlastného uváženia.

MEDICAL TRIBUNE CZ si vyhradzuje právo zrušiť účty užívateľov, pri ktorých bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie akéhokoľvek podvodného či nekalého konania vo vzťahu k spoločnosti MEDICAL TRIBUNE CZ, partnerom a nástrojom (vrátane jednotlivých čiastkových sekcií), ďalším užívateľom a iným subjektom, a to aj prostredníctvom tretích osôb.

MEDICAL TRIBUNE CZ si vyhradzuje právo meniť a upravovať tieto Podmienky, rovnako aj právo v celom rozsahu zrušiť účet užívateľa, a to všetko aj bez uvedenia dôvodu. Všetky zmeny nadobúdajú účinnosť oznámením.

Ak vznikne v súvislosti s účtom a užívaním nástrojov autorské dielo podľa autorského zákona alebo iné právom chránené duševné vlastníctvo (ďalej len spoločne ako "dielo"), ktoré užívateľ účtu pošle spoločnosti MEDICAL TRIBUNE CZ alebo zverejní v užívateľskom prostredí účtu, udeľuje užívateľ účtu zaslaním, prípadne zverejnením takéhoto diela spoločnosti MEDICAL TRIBUNE CZ nevýhradný bezplatný súhlas s tým, že spoločnosť MEDICAL TRIBUNE CZ je oprávnená dielo používať (vrátane všetkých jeho častí, a to aj jednotlivo) všetkými známymi spôsobmi používania, najmä na zverejnenie na webe, komunikačných kanáloch či materiáloch a na reklamné, propagačné a marketingové účely spoločnosti MEDICAL TRIBUNE CZ a jej partnerov, v zmysle šírenia a použitia týchto diel v médiách, a to v neobmedzenom rozsahu (zahŕňa neobmedzený rozsah územný, vecný, množstevné a časový). Spoločnosť MEDICAL TRIBUNE CZ nie je povinná túto licenciu využiť a je oprávnená upraviť dielo pre svoje potreby v súlade s autorským zákonom. Pokiaľ je v zmysle autorského zákona pre akékoľvek ďalšie nakladanie s dielom (napr. jeho úpravu, spracovanie, preklad, použitia častí diela, vytvorenie spoločného diela apod.) Potrebný súhlas autora (užívateľa účtu/inej osoby), má sa za to, že bol tento súhlas výslovne udelený odoslaním diela spoločnosti MEDICAL TRIBUNE CZ, prípadne vyššie uvedeným zverejnením. Spoločnosť MEDICAL TRIBUNE CZ je oprávnená túto licenciu postúpiť (resp. udeľovať sublicenciu) tretím osobám ľubovoľne na základe vlastného rozhodnutia. Užívateľ účtu vyššie uvedeným odoslaním/zverejnením diela výslovne vyhlasuje, že je autorom diela, prípadne oprávneným užívateľom diela, a je oprávnený predmetné súhlasy v uvedenom rozsahu udeliť, pričom použitím diela vo vyššie uvedenom rozsahu nebudú dotknuté akékoľvek práva tretích osôb, to znamená napríklad práva osôb uvedených či zobrazených v predmetnom diele, práva vlastníkov vecí či ochranných známok vyobrazených či spomínaných v diele, a podobne. Všetky povinné súhlasy súvisiace s dielom musí užívateľ účtu vysporiadať na vlastné náklady a vlastnú zodpovednosť. V prípade, ak sa preukáže opak, zodpovedá užívateľ účtu v plnom rozsahu za všetky majetkové aj nemajetkovej ujmy vzniknuté v tejto súvislosti spoločnosti MEDICAL TRIBUNE CZ a zaväzuje sa tieto bezodkladne, v plnom rozsahu a na vlastné náklady a zodpovednosť nahradiť/vysporiadať. To najmä znamená, že ak by v dôsledku nedostatku súhlasu dotknutej osoby vznikla spoločnosti MEDICAL TRIBUNE CZ alebo inej osobe akákoľvek majetková alebo nemajetková ujma (napríklad uložením povinnosti uhradiť náhradu škody, poskytnúť zadosťučinenie či uložením pokuty), je užívateľ účtu povinný ju v plnom rozsahu nahradiť/vysporiadať. Vo vyššie uvedenom prípade je spoločnosť MEDICAL TRIBUNE CZ oprávnená zaslané dielo nezverejniť, prípadne zverejnené dielo odstrániť.

Užívateľ účtu sa zaväzuje kedykoľvek na základe predchádzajúcej žiadosti spoločnosti MEDICAL TRIBUNE CZ preukázať písomným čestným vyhlásením, že predmetné dielo vytvoril osobne alebo je oprávneným užívateľom diela, a že má neobmedzené práva poskytovať ďalším osobám právo na použitie diela všetkými spôsobmi a vo vyššie stanovenom rozsahu; písomným výslovným súhlasom osoby či všetkých osôb uvedených/spomenutých v predmetnom diele, že súhlasí so zachytením/spomenutím svojej osoby/mena v diele, a že súhlasí s použitím diela v rozsahu podľa ustanovení týchto Podmienok. Uvedené sa analogicky uplatní aj na práva vlastníkov vecí či ochranných známok alebo iného právom chráneného duševného vlastníctva tretích osôb vyobrazených, spomínaných či inak zachytených v diele a podobne. V prípade, že užívateľ účtu takto určené podmienky nesplní, je spoločnosť MEDICAL TRIBUNE CZ oprávnená zaslané dielo nezverejniť, prípadne zverejnené dielo odstrániť.

5. Záverečné ustanovenia

Spoločnosť MEDICAL TRIBUNE CZ si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a prístupu k Tpointu. K plánovaným zásadným zmenám obsahu odbornej sekcie a k zmenám užívania Tpointu bude vždy pripojený dátum zmeny.

MEDICAL TRIBUNE CZ si vyhradzuje právo na zmenu týchto Podmienok. Prosím sledujte preto aktuálne znenie Podmienok.

MEDICAL TRIBUNE CZ, 1. 6. 2021