Cookies

Náš web potrebuje na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti váš súhlas. Súhlas vyjadríte kliknutím na tlačidlo "OK". Viac informácií
Svoj súhlas môžete odmietnuť tu.

Zásady ochrany osobných údajov a používania súborov cookies

Túto internetovú stránku (ďalej len "Stránka") prevádzkuje spoločnosť TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o., so sídlom Teslova 26, Bratislava 821 02, IČO: 35 923 253 a jej pridružené spoločnosti. Zoznam všetkých pridružených spoločností spoločnosti Teva možno nájsť na stránke: http://www.tevapharm.com/.

Na spoločnosť Teva sa v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov odkazuje prostredníctvom osobných zámen "my", "nás" a "naše (v príslušnom gramatickom tvare)".

1. Rozsah vyhlásenia o ochrane osobných údajov a používaní súborov cookies

 • Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na osobné údaje získavané prostredníctvom Stránky. Opisuje sa v ňom spôsob používania vašich osobných údajov a tiež vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov, vrátane práva na namietanie voči niektorým aspektom spracúvania, ktoré vykonávame. Viac informácií o svojich právach a spôsobe ich uplatňovania nájdete v časti " Spôsob uchovávania vašich údajov a vaše práva ".
 • Obsahom našej Stránky môžu byť i odkazy na iné internetové stránky, na ktoré nemáme žiaden dosah. Spoločnosť Teva nezodpovedá za zásady upravujúce ochranu osobných údajov, alebo príslušné postupy, na iných internetových stránkach. Môžeme odkazovať aj na iné stránky, ktoré prevádzkuje buď spoločnosť Teva, alebo jej pridružené spoločnosti a ktoré uplatňujú v oblasti ochrany osobných údajov samostatné zásady spracúvania osobných údajov. V prípade prístupu na takéto internetové stránky prostredníctvom našej Stránky by ste sa mali oboznámiť so zásadami ochrany osobných údajov týchto internetových stránok, umožní vám to porozumieť ako vaše osobné údaje získavajú, používajú a zdieľajú.


2. Ako vaše osobné údaje používáme

Získavané osobné údaje spracúvame na nasledujúce účely:

 • aby sme vám s vaším súhlasom:
 • a) poskytovali informácie o produktoch, aktivitách a službách spoločnosti Teva
 • b) reagovali na vaše otázky a inú korešpondenciu, ktorú uskutočníte prostredníctvom tejto Stránky
 • c) umiestňovali súbory cookies a podobné technológie, ako je opísané ďalej.
 • sledovanie našich oprávnených záujmov, a to najmä:
 • a) vnútorné administratívne účely skupiny Teva;
 • b) analýza používania našej stránky v záujme priebežného zlepšovania jej obsahu a vyhodnocovania jej návštevnosti;
 • c) optimalizácia našej stránky aj komunikácie s vami podľa vašich potrieb;d)určovanie a uplatňovanie právnych nárokov.
 • plnenie zmluvy alebo na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy
 • aby sme vyhoveli zákonným a regulačným požiadavkám, požiadavkám v oblasti farmakovigilancie a požiadavkám na súlad s právnymi predpismi, najmä aby sme dokázali reagovať na žiadosti o informácie prichádzajúce od štátnych orgánov.


3. Zdieľanie vašich osobných údajov

Spoločnosť môže vaše osobné údaje sprístupňovať nasledovným kategóriám príjemcov (vo všetkých prípadoch len ak to je potrebné na plnenie ich funkcií):

 • nášmu personálu (vrátane zamestnancov a externých konzultantov), odborným poradcom a zástupcom;
 • iným oddeleniam a spoločnostiam v rámci skupiny Teva po celom svete;
 • dodávateľom služieb, ktorí vaše osobné údaje pre spoločnosť Teva spracúvajú a ktorí sú viazaní zmluvnou povinnosťou nakladať s vašimi osobnými údajmi ako s dôvernými a povinnosťou na ich primeranú ochranu;
 • kupujúcim, alebo potenciálnym kupujúcim nadobúdajúcim podnik spoločnosti Teva, alebo jeho časť (a ich odborným poradcom) a
 • štátnym orgánom, regulačným úradom a orgánom činným v trestnom konaní, ak to je potrebné na vyššie uvedené účely, ak to ukladá zákon, alebo ak to je potrebné v záujme ochrany našich oprávnených záujmov v súlade s príslušnými právnymi predpismi.


4. Súbory cookies a podobné technológie na sledovanie návštevnosti stránok

Používanie súborov cookies na Stránke

 • Spoločnosť Teva, spolupracujúce 3.strany a nezávislé analytické spoločnosti používajú súbory cookies na získavanie informácií o vás a na ukladanie vašich preferencií v online prostredí Cookies sú textové súbory obsahujúce malinké množstvo informácií, ktorésa v prípade vašej návštevy stránky ukladajú vo vašom zriadení. Pri vašej ďalšej návšteve sa tieto súboru odosielajú späť na stránku; je to užitočné, pretože to stránke umožňuje rozoznanie vášho zariadenia. Viac informácií o súboroch cookies nájdete tu: www.allaboutcookies.org.
 • Spoločnosť Teva, spolupracujúce 3.strany a nezávislé analytické spoločnosti používa na Stránke tieto kategórie súborov cookies:
 • a) Kategória 1: Nevyhnutne potrebné súbory cookies.Tietosúbory cookies majú zásadný význam, pretože vám umožňujú pohyb po Stránke a využívanie jej vlastností/možností.
 • b) Kategória 2: Súbory cookies sledujúce používanie stránky (tzv. 'performance cookies'). Tento typ súborov cookies získava informácie o spôsobe, akým ľudia používajú Stránku. Spoločnosť Teva, spolupracujúce 3.strany a nezávislé analytické spoločnosti napríklad využíva túto kategóriu súborov cookies, pretože jej pomáhajú porozumieť spôsobu, akým zákazníci naStránky prichádzajú a ako sa po nich pohybujú; pomáhajú nám tiež pri zvýrazňovaní oblastí, ktoré by bolo možné ešte zlepšiť –napríklad navigáciu, používateľský komfort alebo marketingové kampane. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookies získavajú saagregujú, čím sa aj anonymizujú. Používajú sa výlučne na účel zlepšovania fungovania Stránky.
 • c) Kategória 3: Súbory cookies zabezpečujúce funkčnosť (tzv. 'functionality cookies'). Tieto typy súborov cookies si pamätajú vaše voľby (napr. voľbu jazyka). Môžu vám potom pri používaní Stránky zabezpečiť komfort podľa vašich volieb a ďalšie návštevy už prispôsobovať vaším preferenciám. Informácie, ktoré tento typ súborov cookies získava možno anonymizovať a vašu aktivitu pri pohybe na iných stránkachsledovať nedokážu.
 • d) Kategória 5: Súbory cookie pre analytiku. Informácie zhromaždené pomocou týchto súborov cookie sa používajú na lepšie pochopenie návštevníkov stránky spoločnosti Teva a ich spôsobu narábania so stránkou. Všetky informácie sú anonymné, monitorujú iba trendy, ako je napríklad reťaz kliknutí používateľov. Informácie zadávané používateľom, ktoré vyžadujú aktívne prihlásenie používateľa sa používajú na zasielanie požadovaných informácií ako sú informácie o produkte, finančné informácie a informácie o pracovnom mieste.
 • Ak si želáte niektoré súbory cookies, ktoré sú už vo vašom zariadení uložené odstrániť, potom postupujte podľa návodu v nastaveniach svojho internetového prehliadača, kde nájdete pokyny o spôsobe vyhľadania súboru, alebo adresára, do ktorého sa súbory cookies ukladajú.
 • Informácie o odstraňovaní, alebo obmedzovaní súborov cookies možno nájsť aj na adrese www.allaboutcookies.org. Dovoľujeme si však upozorniť, že odstránením našich súborov cookies (alebo zakázaním ich budúceho ukladania) sa pripravíte o prístup k niektorým oblastiam, alebo vlastnostiam a funkcionalitám našej Stránky.


5. Spôsob uchovávania vašich údajov a vaše práva

 • Vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od Vás. V takom prípade je získanie Vašich osobných údajov dobrovoľné. V závislosti od konkrétneho prípadu neposkytnutie osobných údajov môže mať dopad na našu schopnosť riadne poskytovať služby, tovary, riadne plniť zmluvné povinnosti [prípadne zriadiť Váš užívateľský účet].
 • Ak v týchto Zásadách nie je uvedené inak, uchovávame všetky informácie, ktoré sa týkajú vašej interakcie so spoločnosťou Teva. Údaje uchovávame po dobu dvoch rokov, alebo v súlade s príslušnou legislatívou po dobu nevyhnutne potrebnú na dosiahnutie vyššie uvedených účelov.
 • V zmysle príslušných právnych predpisov môžete mať právo požiadať spoločnosť Teva o kópiu svojich osobných údajov, ktoré táto uchováva, o ich opravenie, vymazanie alebo o obmedzenie spôsobu ich spracúvania, alebo nás môžete požiadať o prenos niektorých z týchto údajov do inej organizácie. Môžete mať tiež práva namietať proti určitému spracúvaniu. Tieto práva môžu byť v určitých situáciách obmedzené –napríklad ak preukážeme, že spracúvanie vašich osobných údajov nám ukladá zákon.
 • Ak ste na spracúvanie svojich osobných údajov udelili súhlas, potom ho smiete kedykoľvek odvolať.
 • Kontaktujte nás so žiadosťou o výkon ktoréhokoľvek zo svojich práv v súvislosti s vašimi osobnými údajmi. Ak žijete v Európe, prosím kontaktujte nás na e-mailovú adresu EUprivacy@tevaEU.com. Ak žijete v inom regióne, prosím kontaktujte nás na [IL_Privacy.Tevail@teva.co.il].
 • Dúfame, že sme uspokojili všetky otázky ktoré by ste mali ohľadom spôsobu, akým spracúvame vaše osobné údaje. V prípade akýchkoľvek obáv súvisiacich so spôsobom, akým vaše osobné údaje spracúvame sa obracajte na oddelenie spoločnosti Teva zodpovedajúce za ochranu osobných údajov (Data Protection Office) na emailovej adrese uvedenej vyššie. V prípade obáv, ktoré sa nepodarilo vyriešiť týmto spôsobom máte tiež právo podať sťažnosť na orgán poverený dohľadom nad ochranou osobných údajov v mieste svojho bydliska, pracoviska alebo v mieste, kde si myslíte, že k porušeniu zásad ochrany osobných údajov došlo.


6. Prenosy údajov

 • Spoločnosť Teva podniká v mnohých krajinách celého sveta a vaše osobné údaje bude prenášať aj do zahraničia, vrátane krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru a krajín, ktoré neposkytujú dostatočnú mieru ochrany osobných údajov podľa štandardov EHP,vrátane Izraela a USA. Prenos osobných údajov do Izraela sa uskutočňuje na základe rozhodnutia Európskej Komisie o priemernosti ochrany osobných v Izraeli. Prenos osobných údajov do USA sa uskutočňuje na základe osvedčenia spoločnosti Teva PharmaceuticalsUSA Ltd. o používaní štítu na ochranu osobných údajov (tzv. Privacy Shield). Pri cezhraničnom prenose vašich údajov do iných krajín mimo EHP, spoločnosť Teva používa štandardné zmluvné doložky ako ich schválila Európska komisia. Kópiu týchto opatrení si môžete vyžiadať od spoločnosti Teva prostredníctvom e-mailu na adrese: EUprivacy@tevaEU.com.
 • Údaje zhromažďované pomocou súborov cookie pre analytiku sú uchovávané spoločnosťou Google. Čítajte viac o zásadách ochrany súkromia spoločnosti Google.


7. Zmeny v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov

 • V prípade akejkoľvek zmeny v našej politike pre ochranu osobných údajov uverejní spoločnosť Teva na tejto stráne jej aktuálne znenie. Pri pravidelných návštevách Stránky preto budete v každej chvíli vedieť, aké informácie/údaje získavame, ako ich spoločnosť Teva používa a na základe akých okolností ich prípadne zdieľame s tretími stranami.

Dátum účinnosti: 20.01.2021